Landmeter-Diensten

Landmeetkunde

Landmeetkunde is de techniek, het beroep en de wetenschap die zich bezighoudt met het bepalen van de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak en de afstanden en hoeken tussen deze punten. Deze punten worden gebruikt om landkaarten te maken en grenzen van eigendommen of percelen vast te leggen.

Landmeetkunde is al een onderdeel in de ontwikkeling van de menselijke omgeving sinds het begin van de geschiedenis. Bij de planning en uitvoering van de meeste bouwwerken zijn landmeters onontbeerlijk. De landmeetkunde wordt echter ook gebruikt in transport, communicatie, aardrijkskunde en het vastleggen van wetten rond grondbezit. Ten slotte is het een belangrijke tool voor research in vele andere wetenschappelijke disciplines.

Landmeter-experts

Landmeter-experts werken met elementen uit de geometrie, trigonometrie, fysica, statistiek, bouwkunde, metrologie, informatica en het recht bij het uitoefenen van hun activiteiten. Hun uitrusting bestaat uit totaalstations of tachymeters, theodolieten, gps-ontvangers, retroreflectoren, 3D-scanners, radio’s, tablets, drones, GIS of geografische informatiesystemen en speciale meetsoftware.

In praktijk doen landmeter-experts meer dan alleen meten. Ze houden zich ook bezig met grondverkavelingen, plaatsbeschrijvingen van gebouwen en andere constructies, schattingen van de verkoopwaarde van onroerende goederen en ze functioneren vaak als adviseur als het gaat over wettelijke bepalingen in hun beroepsveld.

Architecturale opmetingen van gebouwen

Architecturale opmetingen van gebouwen

Algemene opmetingen voor nieuwbouwprojecten, renovatiewerken of verbouwingen.
Deformatie- en zettingsmetingen

Deformatie- en zettingsmetingen

Opmetingen om zettingen, deformaties of grondverzakkingen te voorkomen.
Opmetingen voor notariële verkoop

Opmetingen voor notariële verkoop

Opmaken van het opmetingsplan dat bij elke notariële verkoopakte gevoegd moet worden.
Proces Verbaal van afpaling en grensbepaling

Proces Verbaal van afpaling en grensbepaling

Het vastleggen en materialiseren van de scheidingslijn tussen twee aanpalende percelen.
Opmetingen van bestaande toestand

Opmetingen van bestaande toestand

Opmetingen die bij de architect als basis voor nieuwe projecten dienen.
Tracémeting

Tracémeting

Opmetingen voor wegenwerken, rioleringen en verkavelingen.
Uitzetwerken

Uitzetwerken

Uitvoering van de afpalingen voor de precieze inplanting van een constructie.
Volumemetingen

Volumemetingen

Bepalen van de hoeveelheid grond in een terrein.
Muurovernames

Muurovernames

Het geheel of gedeeltelijk gemeenschappelijk maken van een aanpalende muur.

Expertise

Landmeter-experts kunnen ingeschakeld worden om te helpen bij het opstellen van schadedossiers voor de verzekeringen, bij het opmaken van een minnelijke schikking of in opdracht van de rechtbank.

Brand- , bouw- of stormschade

Brand- , bouw- of stormschade

Opstellen van schadedossiers bij brand-, bouw- of stormschade.

Plaatsbeschrijving

Landmeter-experts fungeren als onafhankelijk expert bij de opmaak van gedetailleerde plaatsbeschrijvingen

Plaatsbeschrijvingen bij aanvang en einde werken

Plaatsbeschrijvingen bij aanvang en einde werken

Plaatsbeschrijvingen om discussies bij bouw- of renovatiewerken te vermijden.
Plaatsbeschrijvingen bij aanvang en einde huur

Plaatsbeschrijvingen bij aanvang en einde huur

Bij elke nieuwe huurovereenkomst moet een plaatsbeschrijving worden opgemaakt.
Plaatsbeschrijving bij verkoop onroerend goed

Plaatsbeschrijving bij verkoop onroerend goed

Vermijd discussies bij de verkoop van onroerende goederen.

Schatting

Professionele waardebepalingen van onroerende goederen

Waardering bij verdeling van echtscheiding

Waardering bij verdeling van echtscheiding

Correcte verdeling van onroerende goederen na een echtscheiding.
Waardering bij Inbreng in vennootschappen

Waardering bij Inbreng in vennootschappen

Correcte schatting van onroerende goederen voor vennootschappen.
Waarderingen bij nalatenschap

Waarderingen bij nalatenschap

Schattingen voor een correcte aangifte bij de fiscus en een vlotte verdeling van uw nalatenschap.
Waardering bij aankoop en verkoop

Waardering bij aankoop en verkoop

Correcte schatting van de waarde van een pand bij aankoop of verkoop.

Verkaveling

Verkavelen is het verdelen van een stuk grond in twee of meer percelen met de bedoeling om ten minste één van deze percelen aan te bieden voor woningbouw.

Verkavelingswijziging

Verkavelingswijziging

Aanvraag tot wijziging van bestaande verkavelingsvoorschriften die bepaalde bouwwerken of perceelwijzigingen in de weg staan.
Verkavelingsaanvraag

Verkavelingsaanvraag

Aanvraag om een perceel bouwgrond op te delen in kleinere stukken.

Archeologie

Er wordt vandaag de dag steeds meer waarde gehecht aan de bewaking, bewaring en bescherming van historisch belangrijke sites en cultureel erfgoed. Afhankelijk van de locatie en van uw gemeente bent u in veel gevallen zelfs verplicht om archeologisch vooronderzoek uit te voeren voor u met een bouwproject begint.

Boor prospectie

Boor prospectie

Gebruik van boorproeven om de geologische en archeologische waarde van een terrein te onderzoeken.
Proefsleuven prospectie

Proefsleuven prospectie

Bepalen van de aard, datering, staat en omvang van eventuele archeologische sporen.
Proefputten prospectie in stedelijk gebied

Proefputten prospectie in stedelijk gebied

Archeologische informatie verzamelen door proefputten te graven.
Vlakdekkende opgraving

Vlakdekkende opgraving

Machinaal afgraven van een waardevolle site voor archeologisch onderzoek.
Oppervlaktekartering

Oppervlaktekartering

Systematische inspectie van een terrein op de aanwezigheid van archeologische vondsten.
Opmeten monumentale gebouwen

Opmeten monumentale gebouwen

Opmeten van gebouwen als basis voor gedetailleerde renovatieplannen.

Digitale technieken

Met behulp van allerhande digitale technieken kunnen landmeter-experts hun werk nog nauwkeuriger verrichten.

Fotogrammetrie

Fotogrammetrie

Techniek waarbij geometrische informatie uit digitale beelden gehaald wordt.
3D-laserscanning

3D-laserscanning

Ultramoderne opmetingstechniek waarmee een gebouw snel en volledig in beeld kan worden gebracht.

Advies & attesten

Opmaken van EPB-verslaggeving en energieprestatiecertificaten, asbestattesten en hulp bij de aanvraag van stedenbouwkundige attesten.

Aanvraag stedenbouwkundig attest

Aanvraag stedenbouwkundig attest

Landmeter-Experts staan u bij tijdens de aanvraag van een stedenbouwkundig attest.
Asbestdeskundige inventarisatie

Asbestdeskundige inventarisatie

De asbestdeskundige maakt een asbestinventaris op volgens het inspectieprotocol van de OVAM.
EPB-verslaggeving

EPB-verslaggeving

Nieuwbouw- en verbouwde woningen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, moeten voldoen aan de Energieprestatieregelgeving.
Energieprestatiecertificaten (EPC)

Energieprestatiecertificaten (EPC)

Doorlichting van woningen om de energie-efficiëntie te meten.